۱۳۹۷-۰۳-۰۳

برگزاری نمایشگاه و کنفرانس

۱۳۹۷-۰۳-۰۱

برگزاری چند نمایشگاه و اعزام هیأت تجاری

۱۳۹۷-۰۲-۳۰

برگزاری نمایشگاه، اعزام هیأت تجاری و صادرات

۱۳۹۷-۰۲-۲۵

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و صنایع وابسته

                         دریافت فایل پیوست
۱۳۹۷-۰۲-۲۴

برگزاری نمایشگاه، اعزام هیأت تجاری و مناقصه بین المللی

۱۳۹۷-۰۲-۰۸

برگزاری نمایشگاه و مجمع هیأت موسس

۱۳۹۷-۰۲-۰۵

برگزاری نمایشگاه و اعزام هیأت تجاری

۱۳۹۷-۰۱-۲۹

برگزاری مناقصات و نمایشگاه خارجی